Росица Апостолова - Частен съдебен изпълнител
рег. № 848 с район на действие Софийски градски съд

Закон за частните съдебени изпълнители

Закон за частният съдебен изпълнителНа 1 септември 2005 г. влезе в сила Закона за частните съдебни изпълнители. Той постави началото на институционалната реформа на съдебното изпълнение в България с приемането на наложилия се в повечето от страните-членки на ЕС модел на частно съдебно изпълнение.
Oще по темата ...
Закон за частният съдебен изпълнител

Камара на ЧСИ

Камара на частните съдебени изпълнителиМисията на Камара на частните съдебни изпълнители е:
Да работи за утвърждаването на професията на частния съдебен изпълнител и подобряването на изпълнителния процес в България,като защитава обществения интерес и подпомага своите членове.

Oще по темата ...
Камара на ЧСИ

За частния съдебен изпълнител

За частният съдебен изпълнител
Частният съдебен изпълнител е лице, на което държавата възлага принудително изпълнение на частни и публични вземания. Той е независим и при изпълнение на своите функции се ръководи само от закона.

Oще по темата ...

За частният съдебен изпълнител

 

Права и задължения

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЗИСКАТЕЛЯ


Права:
-Да поиска от компетентния съдебен изпълнител образуване на изпълнително дело въз основа на акт, подлежащ на изпълнение.
-Да поиска от съд. изпълнител налагането на обезпечителни мерки.
-Да овласти съдебния изпълнител сам да определя способа на изпълнение (срещу движими вещи на длъжника, имоти, вземания, дялове или акции в търговски дружества и пр.).
-Да поиска от съдебния изпълнител налагане на ограничение за пътуване в чужбина на длъжника си – физическо лице, когато вземането надхвърля сумата от 5000 лв. и са налице другите законови предпоставки.
-Да поиска от частния съдебен изпълнител, в качеството си на заложен кредитор, пристъпил към изпълнение по реда на ЗОЗ, да му бъде предадено заложеното имущество по реда на чл. 521 от Гражданския процесуален кодекс, както и да продаде заложеното имущество по реда на Закона за особените залози или по реда на Гражданския процесуален кодекс.
-Да обжалва неправилните и незаконосъобразни действия на съдебния изпълнител, както и отказа му да извърши определено действие.

Задължения
-Да представи съдебния акт и други необходими документи за образуване на изпълнително дело.
-Да внесе на съдебния изпълнител дължимите по реда на ТТР към ЗЧСИ такси и разноски по изпълнението.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧСИ

Права
• Частният съдебен изпълнител може да иска съдействие при осъществяване на свойте правомощия от всички държавни органи, длъжностни лица и организации, които са длъжни да му го оказват.
-Съдебният изпълнител има право на достъп в съдебните служби, в административните служби, в това число данъчните, в службата на Националния осигурителен институт, на Централния депозитор, на лицата, водещи регистър на държавни ценни книжа, на контролните органи по Закона за движение по пътищата и на други лица, които водят регистри за имущество и може да прави справки и получава сведения за длъжника, както и да иска копия и извлечения от документи.
-Съдебният изпълнител има право на достъп до лични данни на длъжника, когато това е нужно за целите на изпълнението.
-По възлагане от взискателя да определя начина на изпълнение.
-Частният съдебен изпълнител може да връчва призовки и книжа по образувани при него изпълнителни дела.
-По възлагане от длъжника и/или кредитора, частният съдебен изпълнител може във връзка с изпълнителното производство да бъде пазач на даденото в обезпечение имущество.
-По възлагане от страните, частният съдебен изпълнител може във връзка с изпълнителното производство да посредничи за постигане на спогодба между тях.

Задължения
-Частният съдебен изпълнител е независим и при изпълнение на своите функции се подчинява само на закона.
-Частният съдебен изпълнител не може да откаже извършването на изпълнителни действия, освен в случаите на чл. 22 от Гражданския процесуален кодекс.
-Частният съдебен изпълнител е длъжен да пази професионална тайна за обстоятелствата, станали му известни във връзка с работата и не може да ги използва за свое или чуждо облагодетелстване.
-Частният съдебен изпълнител е длъжен да се застрахова за времето на своята дейност за вредите, които могат да настъпят вследствие на виновно неизпълнение на неговите задължения.
-Частният съдебен изпълнител е длъжен да води самостоятелен служебен архив.
-Частният съдебен изпълнител е длъжен да спазва професионалната етика и да опазва престижа на професията.
-Съдебният изпълнител няма право да извършва изпълнителни действия без да му е представен изпълнителен титул – изпълнителен лист или друг акт, подлежащ на изпълнение.
-Когато пристъпва към изпълнение, съдебният изпълнител е длъжен да изпрати на длъжника призовка, с която му дава седемдневен срок за доброволно изпълнение.
-Съдебният изпълнител е длъжен да спре/отложи изпълнителните действия в предвидените от закона случаи. Ако до деня, предхождащ деня на проданта на имота, длъжникът – физическото лице, внесе 30 на сто от вземанията по предявените срещу него изпълнителни листове и се задължи писмено да внася всеки месец по 10 на сто от тях, съдебният изпълнител спира изпълнението.