Росица Апостолова - Частен съдебен изпълнител
рег. № 848 с район на действие Софийски градски съд

Закон за частните съдебени изпълнители

Закон за частният съдебен изпълнителНа 1 септември 2005 г. влезе в сила Закона за частните съдебни изпълнители. Той постави началото на институционалната реформа на съдебното изпълнение в България с приемането на наложилия се в повечето от страните-членки на ЕС модел на частно съдебно изпълнение.
Oще по темата ...
Закон за частният съдебен изпълнител

Камара на ЧСИ

Камара на частните съдебени изпълнителиМисията на Камара на частните съдебни изпълнители е:
Да работи за утвърждаването на професията на частния съдебен изпълнител и подобряването на изпълнителния процес в България,като защитава обществения интерес и подпомага своите членове.

Oще по темата ...
Камара на ЧСИ

За частния съдебен изпълнител

За частният съдебен изпълнител
Частният съдебен изпълнител е лице, на което държавата възлага принудително изпълнение на частни и публични вземания. Той е независим и при изпълнение на своите функции се ръководи само от закона.

Oще по темата ...

За частният съдебен изпълнител

 

ЧСИ Росица Апостолова за някои основни такси при частните съдебни изпълнители и начините по които се изчисляват

ЧСИ Росица Апостолова за някои основни такси при Частните съдебни изпълнителиВ отговор на големия обществен отзвук за "високите такси", които се събират по изпълнителните дела при Частните съдебни изпълнители, искаме да внесем малко яснота.
Тук ще посочим някои основни такси и начините по които се изчисляват.
Всички такси по вид и размер са определени в Тарифата към Закона за частните съдебни изпълнители приет с ПМС № 92 от 19.04.2006 г., обн., ДВ, бр. 35 от 28.04.2006 г., изм. и доп., бр. 24 от 12.03.2013 г.Таксите се делят на два типа - обикновени и пропорционални. Размера на таксите в сравнение с работата, която се извършва от съдебните изпълнители не е висок и е една малка част от вземанията на взискателите.
Така например за образуване на изпълнително дело таксата е 24 лв., за проучване на длъжника, като се изяснява неговото имуществено състояние и набавяне на документи се дължи такса от 60лв. За изготвяне и връчване на призовка, препис или уведомление таксата е 24лв.
Пропорционалните такси зависят от размера на описаните движими или недвижими имущества и е 1,5% върху по-малката сума от цената на описаната вещ или размера на вземането. Така например таксата за въвеждане във владение на недвижим имот е в в размер от 1% от стойноста на имота. При парично вземане се събира такса върху събраната сума, като например до 100 лв. е 10 лв. от 100 до 1000 лв. - 10 лв. + 10 на сто за горницата над 100 лв., от 1000 до 10 000 лв. - 100 лв. + 8 на сто за горницата над 1000 лв. и т.н. за повече информация вижте страницата с таксите.
Както се вижда таксите са съобразени със стандарта в България. В същото време за подготовката на гореизложените действия е необходимо да се положи много труд и да се подготвят редица документи.
В заключение трябва да кажем, че когато политиците мислят за промени в закона и преразглеждане на тарифата на Частните съдебни изпълнители, трябва да отчетат обективно причините които го налагат.